Gedragscode

Download hier de gedragscode van Atelier Totem. 

Wij willen graag dat deelnemers aan wie Atelier Totem haar zorg- en dienstverlening aanbiedt daarover tevreden zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. In deze gedragscode wordt beschreven wat Atelier Totem in dat verband van eenieder verwacht.

Atelier Totem wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom is deze gedragscode ook op onze website geplaatst, zodat deze bekend is bij onze deelnemers en samenwerkingspartners. Daarnaast zal aan alle medewerkers van Atelier Totem een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt. Alle medewerkers, deelnemers en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de zorgcoördinator of vertrouwenspersoon of directie.

Het doel van de gedragscode is:

 • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie en discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
 • Het goede imago van onze organisatie bewaken en behouden;
 • Het beschermen van de werknemer;
 • Het behouden van een prettige werk- en leefomgeving.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:

Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Arbo-wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en samenwerkingspartijen. Medewerkers ontvangen deze gedragscode bij aanvang dienstverband.
De code is vertaald naar de Spelregels voor deelnemers.   

Visie en beleid

Atelier Totem vindt het belangrijk dat haar deelnemers hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven, zonder dat daarbij gezondheid en veiligheid in het geding komen, zodat iedere deelnemer de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich naar zijn/haar volle potentieel te kunnen ontwikkelen. De medewerkers zullen de deelnemers vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen.

Gedurende functioneringsgesprekken wordt bekeken of het beleid naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering noodzakelijk is.
Echter, vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van zorgovereenkomst (deelnemer).

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Atelier Totem hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van wat uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Gedrag en houding

 • Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.
 • Schelden, discriminerende taal uiten of schreeuwen, is ongewenst. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Handtastelijkheden zijn verboden, evenals intimideren of lastigvallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurende telefoneren, stalken of het bovenmatig sturen van sms-jes, WhatsApp of emails.
 • Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat voor degene(n) die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.
 • In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van deelnemers dient er melding te worden gedaan bij de directie. Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.
 • Indien er sprake is van diefstal door deelnemers, zal er door Atelier Totem altijd aangifte worden gedaan.
 • Het is verboden drugs mee te nemen en/of te gebruiken.
 • Het is verboden alcohol te nuttigen.
 • Het is verboden slag, steek- of vuurwapen in het Atelier in bezit te hebben. 
 • Voor deelnemers van Atelier Totem gelden dezelfde gedragsregels waardoor medewerkers beschermd worden tegen tabaks, alcohol- en drugsgebruik en wapens van deelnemers die zij bezoeken tijdens ambulante contact momenten in de woning van de deelnemer.
 • Wanneer een medewerker van Atelier Totem wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zijn het recht de werkzaamheden met deze deelnemer onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken deelnemer te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

Klachten

Navolgende regeling is conform de klachtenregeling van Stichting Totem:

 • Mochten deelnemers of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kunnen zij deze bespreken met de medewerker die het betreft, of verantwoordelijk voor het gedrag van een derde vrijwilliger of deelnemer. Als de klacht op deze manier niet naar tevredenheid opgelost kan worden, kan de klacht worden besproken met de directie. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.
 • Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures beschreven in de klachtenprocedure behandeld. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

Maatregelen

 • Atelier Totem vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, altijd zullen worden uitgenodigd voor één of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) zijn met de ernst van de situatie. Overplaatsing, een officiële waarschuwing in dossier en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers mogelijkerwijs kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft.
 • Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

Leef en werkomgeving

 • Atelier Totem hecht er grote waarde aan dat er zorgvuldig en respectvol omgegaan wordt met de leefomgeving van onze deelnemers en de werkomgeving van onze medewerkers.
 • De door de directie beschikbaar gestelde materialen dienen zorgvuldig gebruikt te worden, niet beschadigd te worden en schoon gehouden te worden. Te denken valt in dit verband aan: gereedschappen, machines, materialen, computers, muziekinstrumenten, beeldschermen en laptops, materialen waarmee werkplaats en kantine zijn ingericht.
 • Voor het gebruik van de diverse ruimtes van Atelier Totem geldt een ‘laat je werkplek schoon achter’ beleid. Dit beleid gaat over alle aan medewerkers en deelnemers beschikbaar gestelde ruimtes als kantine, keuken, toiletten en werkruimtes.
 • Bij beschadiging, verlies of diefstal door deelnemers en/of medewerkers zullen wij de persoon die door onzorgvuldig handelen de schade, verlies of diefstal heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen en/of aangifte doen bij politie. 

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er maar heel zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat dus om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Atelier Totem het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van deelnemers, hun relaties en medewerkers. Laten we respectvol met elkaar omgaan. Dan is er superveel mogelijk.