de Binnenband

Vier keer per jaar komt onze medezeggenschapsraad de Binnenband bijeen. Alle deelnemers zijn van harte welkom, deelname is geheel vrijwillig. Ook stagiaires, vrijwilligers en vaste medewerkers zijn van harte welkom. Iedereen ontvangt een uitnodiging per mail. Vervolgens word ook de notulen aan iedereen toegestuurd.

De vergaderdata van de Binnenband in 2020 zijn:

maandag 16 maart 2020 van 16.00 u -18.00 uur

maandag 15 juni 2020 van 16.00 u -18.00 uur

maandag 14 september 2020 van 16.00 u -18.00 uur

Totem kenmerkt zich door een open cultuur en sfeer. Eigen zeggenschap en eigen regie zijn uitgangspunt in het contact met cliënten. Eigen keuzes maken ten aanzien van de activiteiten die worden ondernomen zijn leidend en hierin is de begeleiding meer volgend dan sturend.

Door de informele sfeer is er ruimte voor inbreng en ideeën van deelnemers en het daarin samen optrekken is een vanzelfsprekendheid in de samenwerking tussen begeleiders en deelnemers.

Medezeggenschap op weg naar zelfbestuur

Totem kenmerkt zich door een open cultuur en sfeer. Eigen zeggenschap en eigen regie zijn uitgangspunt in het contact met cliënten. Eigen keuzes maken ten aanzien van de activiteiten die worden ondernomen zijn leidend en hierin is de begeleiding over het algemeen meer volgend dan sturend.

Gerelateerde afbeelding

Totem herkent zich in ruime mate in het samenwerken met, delegeren aan en eigen planvorming van cliënten. Uitgaan van vertrouwen en eigen kracht is de basis van onze methodiek.  

Door de informele sfeer is er ruimte voor inbreng en ideeën van cliënten en het daarin samen optrekken is een vanzelfsprekendheid in de samenwerking tussen begeleiders en cliënten.

Desondanks is er ook een meer formele medezeggenschapsstructuur:

 1. De deelnemer heeft zeggenschap bij intake ten aanzien van activiteiten en aard van de ondersteuning.
 2. Tijdens het programma is er een frequente afstemming met de deelnemer m.b.t. de voortgang en ontwikkeling. Zelfevaluatie door de deelnemer en reflectie vanuit begeleiders is de basis voor vervolgafspraken over programma en ondersteuning
 3. Twee keer per jaar is er een algemene deelnemers vergadering. Deze is vrij toegankelijk voor alle deelnemers maar niet verplicht. De data van deze bijeenkomsten worden jaarlijks in januari bekend gemaakt op de website.  ( je kan nog zeggen onder welk kopje)
 4. Inhoud van de algemene deelnemers vergadering kent een vaste agenda bestaande uit:
  1. Vaststelling van de agenda
  1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering
  1. Evaluatie van de achterliggende periode ten aanzien van programma, begeleiding, samenwerking, sfeer en cultuur.
  1. Bespreking van (beleids-) plannen voor de komende periode
  1. Bespreking van ( vooraf en ter plekke) ingebrachte punten door deelnemers
  1. Afspraken voor de komende periode
 5. Uitkomsten van de algemene deelnemers vergadering worden indien mogelijk verwerkt in het beleidsplan voor het komende jaar. Deelnemers beslissen mee over het te voeren beleid en komen met voorstellen en worden hierin maximaal gefaciliteerd, binnen de kaders.
 6. Agendapunten voor de volgende algemene deelnemers vergadering worden geïnventariseerd
 1. De client heeft zeggenschap bij intake ten aanzien van activiteiten en aard van de ondersteuning.
 2. Tijdens het programma is er een frequente afstemming met de client mbt de voortgang en ontwikkeling. Zelfevaluatie door de cliënt en reflectie vanuit begeleiders is de basis voor vervolgafspraken over programma en ondersteuning
 3. Vier keer per jaar is er de ‘Binnenband’, een algemene deelnemersvergadering. Deze is vrij toegankelijk voor alle cliënten maar niet verplicht.
 4. Inhoud van de algemene deelnemersvergadering kent een vaste agenda bestaande uit:
  1. Vaststelling van de agenda
  1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering
  1. Evaluatie van de achterliggende periode ten aanzien van programma, begeleiding, samenwerking, sfeer en cultuur.
  1. Bespreking van (beleids-) plannen voor de komende periode
  1. Bespreking van ( vooraf en ter plekke) ingebrachte punten door cliënten
  1. Afspraken voor de komende periode
 5. Uitkomsten van de algemene deelnemersvergadering worden voor zover mogelijk verwerkt in het beleidsplan voor het komende jaar.
 6. Agendapunten voor de volgende algemene deelnemersvergadering worden geïnventariseerd